Beth yw Talebau Cysylltedd?

 

Mae Talebau Cysylltedd ar gael i helpu Busnesau Bach a Chanolig (BBaCh) Caerdydd i dalu'r costau o osod band eang cyflymach, gwell.

  • Gallwch wneud cais os ydych yn fusnes bach, yn Unig Fasnachwr, yn Elusen, yn Fenter Gymdeithasol neu'n gweithio o gartref cyhyd â'ch bod mewn ardal gymwys.
  • Bydd y Daleb Cysylltedd yn talu am y gost o'ch cysylltu, rhwng £100 a £3000 (heb gynnwys TAW).
  • I weld meini prawf penodol o ran cyflenwyr a chyflymderau band eang, lawrlwythwch ein Canllaw.
  • Nid yw'r Daleb Cysylltedd yn cwmpasu ffioedd gweinyddu, offer na chostau'r contract band eang misol a godir gan eich Darparwr Gwasanaethau Rhyngrwyd (ISP).

A fydd yn werth chweil?

Mae'r broses ymgeisio'n gymharol syml, a pha mor aml ydych chi'n cael cynnig rhywbeth am ddim? Dyna'i diwedd hi!

Sut y bydd busnesau'n manteisio?

Bydd band eang cyflym o ansawdd yn sicrhau bod busnesau'n fwy effeithlon ac yn gwella refeniw, gan sicrhau mantais gystadleuol yn y farchnad.

Bydd buddsoddiad yn gwella effeithlonrwydd BBaCh drwy wella cynhyrchiant, lleihau costau trafodion a'u galluogi i fanteisio ar arbedion maint a gwasanaethau sydd ond yn fforddiadwy i gwmnïau corfforaethol mwy. Bydd cysylltedd gwell, mwy fforddiadwy yn galluogi BBaCh i ryngweithio mewn ffyrdd newydd gyda chwsmeriaid a chyflenwyr, gan ryngweithio'n fwy yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol a hwyluso mewnforion/allforion na fyddai modd eu gwneud fel arall. Bydd hyn yn gwella effeithlonrwydd BBaCh yn sylweddol drwy leihau amseroedd arweiniol a chostau dosbarthu, ac yn eu helpu i weithio'n effeithiol gyda chwsmeriaid a chyflenwyr gan arwain at arbedion effeithlonrwydd pellach a mwy o refeniw yn sgil hynny.

Twitter icon
Latest Tweets
@WGEconomy @WelshGovernment @cardiffcouncil Residents and Businesses can check Broadband coverage information for t… https://t.co/qQ2HuRxC3Q